TRANSLOG Home Page
Referenc lista
 sa nama
 
Prof. dr Risto Perišić

 

Profesor dr Risto Perišić, doktor tehničkih nauka, redovni profesor Univerziteta, osnivač je kompanije Translog 1989. god. Uža mu je specijalnost kombinovani (integralni) transport i logistika. Poznati i priznati je stručnjak iz oblasti savremenih tehnologija transporta i logistike u zemlji i inostranstvu.
 
Više od jedne decenije radio je na konkretnim poslovima organizacije i tehnologije železničkog i drumskog transporta, a osam godina bio je direktor zavoda za tehnologiju saobraćaja u institutu Kirilo Savić u Beogradu.
 
Više od dve decenije bio je redovan profesor na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Osnivač je i šef katedre za integralni (kombinovani) transport istog fakulteta od njenog osnivanja 1977. do 1996. godine.
 
Po pozivu je izvodio dodiplomsku i poslediplomsku nastavu na više saobraćajnih i tehničkih fakulteta (Sarajevu, Rijeci, Zagrebu, Novom Sadu, Kotoru i Bitolju) i ekonomskom fakultetu u Beogradu.
 
Uradio je i objavio preko 260 različitih radova sa opusom preko 9000 stranica iz domena transporta i logistike. Objavio je više metoda i metodologija i 24 knjige, monografije i udžbenika, od čega tri u inostranstvu.
 
Rukovodio izradom (bio autor ili ko autor) preko 50 studija i preko 80 tehnološko-transportno-logističkih projekata, javnog i industrijskog transporta.
 
Objavio je preko 120 članaka i referata od čega 27 u inostranstvu.
 
Učestvovao je na mnogim međunarodnim skupovima, kao i stručnom usavršavanju (Francuska, Nemačka, Engleska, Švajcarska, Rusija, SAD, Japan i dr.).
 
Inicijator je i osnivač naučno stručnog časopisa "Logistika" i njegov glavni i odgovorni urednik od 1990. godine.
 
Izabran za eksperta u Saveznom Ministarstvu za nauku, tehnologiju i razvoj Jugoslavije, za saobraćajno inženjerstvo, industrijsko inženjerstvo i tehnologiju (1994.)

 

A) NAJZNAČAJNIJE KNJIGE, MONOGRAFIJE, UDŽBENICI

 

 1. R. Perišić "Kontenerizacija transporta" - doktorska disertacija, zajedničko izdanje 6 izdavača (1977.) (Saobraćajni fakultet - Beograd, Fakultet za saobraćaj i pomorstvo - Rijeka, Naučni fond za saobraćaj Boris Krajger - Ljubljana, Institut za saobraćaj IKS Beograd, Institut za vodni saobraćaj i prostorno planiranje IKS Beograd i izdavačka delatnost ŽTP Sarajevo, štampano u 2100 primeraka, 188 stranica sa 57 grafikona, slika i skica, kao i preko 27 tabela. Knjiga je korišćena i kao udžbenik na Saobraćajnim fakultetima na dodiplomskoj i poslediplomskoj nastavi.
 2. R. Perišić "Savremene tehnologije transporta I - Integralni sistemi transporta" - Beograd, 1985. godine. Zajedničko izdanje 5 Univerziteta - Fakulteta (Beograd, Novi Sad, Sarajevo, Zagreb, Rijeka), štampano u 2100 primeraka, 554 strana, 155 grafičkih prikaza i algoritama, 38 tabela. Koristi se kao osnovni udžbenik izdavača i kao udžbenik na Tehničkom fakultetu u Bitolju i Fakultetu za pomorstvo u Kotoru; IV izdanje udžbenika izdato na Saobraćajnom fakultetu 1995. godine.
 3. R. Perišić "Savremene tehnologije transporta II - Integralni sistemi transporta" - Beograd, 1989. godine kao nastavak problematike iz prvog dela, zajedničko izdanje tri fakulteta (Beograd, Novi Sad, Sarajevo), štampano u 1000 primeraka sadrži 562 stranice, 199 grafičkih prikaza, algoritama i 20 tabela.
 4. R. Perišić "Savremene tehnologije transporta II - Integralni sistemi transporta" - IV dopunjeno i izmenjeno izdanje, Saobraćajni fakultet, 1995. godine, sa 546 strana, 210 grafičkih priloga i algoritama. Posebno poglavlje - prikaz novih metoda i metodologija izrade, tehnološkog projektovanja, kontenerskih terminala, RTC-a, izrade transportnih studija, grada i regiona.
 5. R. Perišić "Robno transportni centri susednih zemalja", 1989. godine, rađeno po zahtevu Komisije za transport EZ.
 6. R. Perišić, V. Krasojević, "Logistika u Jugoslaviji", 1988. godine, rađena po zahtevu rukovodioca Evropske studije za logistiku Prof Vadela, objavljeno kao poseban separat u Institutu IIASA LAXENBURG, Austrija, 72 stranice.
 7. R. Perišić, S. Zečević, "Tehnoločko ekonomska opravdanost formiranja slobodne zone Drač", monografija za potrebe Vlade Makedonije Ministarstvo za građevinarstvo, saobraćaj, urbanizam i ekologiju, Skopje, 1992. godine.

 

B) NAJZNAČAJNIJE METODE I METODOLOGIJE

 

 1. R. Perišić "Nova metoda analize tehnologije procesa transporta i vrednovanja kvaliteta transportne usluge" - referat na naučnom savetovanju o razvoju saobraćaja u Šibeniku, 1978. godine, objavljen u Zborniku radova Savetovanja, a na molbu urednika i u časopisu "Tehnika" - separat "Saobraćaj", broj 10/78
 2. R. Perišić "Nova metoda u oblasti tehnološkog projektovanja transportno manipulativnih procesa i praktična iskustva" - uvodni referat na Jugoslovenskom savetovanju o racionalizaciji projektovanja procesa integralnih sistema transporta, Beograd, 1981. godine. Organizator skupa Odsek za integralni i industrijski transport (R. Perišić i dr.). Štampan u Zborniku radova i kao uvodni članak u časopisu "Tehnika" - separat "Saobraćaj", broj 11/81.
 3. R. Perišić "Novi pristup projektovanju robnih stanica i kontenerskih terminala" - primenjen pri izradi tehnološkog projekta železničkog robnog čvora Beograd, 1981. godine, objavljen u časopisu "Železnica", broj 11/81.
 4. R. Perišić sa saradnicima "Metodologija istraživanja i definisanja razvoja transportnog sistema Grada ili Regiona" - (Rad saopšten na Jugoslovenskom naučnom skupu o privrednom i saobraćajnom značaju RTC-a i carinskih zona), Beograd, 1986. godine, Organizator skupa Katedra za integralni transport, R. Perišić i dr.
 5. S. Zečević, R. Perišić "Metodologija optimizacije transportnog lanca primenom elektronskih računara" - (Rad saopšten na Jugoslovenskom naučnom skupu o privrednom i saobraćajnom značaju RTC-a i carinskih zona), Beograd, 1986. godine, objavljena u posebnom broju časopisa "Železnica", broj 4-5/87.
 6. R. Perišić "Metodologija grupisanja roba prema njenim tehno - ekonomskim zahtevima za transportnim sredstvima, pretovarnom mehanizacijom i pojedinim podsistemima integralnog transporta" - Beograd, 1987. godine, Saobraćajni fakultet, str. 279-314 monografije "Optimizacija i razvoj integralnih sistema transporta u SR Srbiji". Metodologija primenjena u preko 50 Studija i tehnoloških projekata..
 7. R. Perišić, S. Zečević, M. Kilibarda "Metodologija za određivanje i praćenje logističkih troškova u trgovinsko - inženjering preduzeću" - Saobraćajni fakultet Beograd, 1990. godine.
 8. R. Perišić, S. Zečević, M. Vesković "Metodologija određivanja broja i mikrolokacije robno transportnih centara u većim industrijskim i privrednim centrima sa primerom Beograda" - (Rad saopšten na Jugoslovenskom naučnom skupu o privrednom i saobraćajnom značaju RTC-a i carinskih zona), Beograd, 1986. godine, objavljena u časopisu "Železnica", broj 4-5/87.

  Iz štampe su izašle nove knjige autora  dr. Riste Perišića, prof. univerziteta i akademika, namenjene nizu profila transportne, logističke i proizvodno - uslužne delatnosti, studentima i postdiplomcima.

         I. knjiga: "Savremene strategije i tehnologije razvoja

                               transporta koridori X i VII, logistika i informatika"

   

        II. knjiga: "Sistem kvaliteta usluga, logistika i informatika"

   

   Izdavač Institut tehničkih nauka SANU i Zavod za logistiku, projektovanje i inženjering "Translog", Beograd, 2002. godine.

Mail To Sektor za zeleznicki transportProf. dr Risto Perišić,dipl.ing.

Pocetak strane

Copyright © 1997 Translog, Beograd, Srbija. All Right Reserved.
Last modified: 29/09/09
.